0

applicants

Web Development Officer

Full-time Cardiff Metropolitan University in Cardiff

Job Title: Web Development Officer School/Unit: Marketing & External Relations Location: Llandaff Campus Salary: 5 A/B £30,942 - £33,797 per annum Hours: 37 hours per week Tenure: Permanent

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide.

Our performance in this year’s Guide is exceptional. Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience.

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

The University's Marketing & External Relations department is responsible for raising the profile and actively promoting Cardiff Met locally, nationally and internationally. We deliver strategic communications, brand, marketing and student recruitment activities to ensure a consistent One Cardiff Met approach across all internal and external activity that aligns with the University’s values, behaviours and strategic objectives. We are a forward thinking, innovative and creative professional department with extensive experience across all areas and a commitment to developing individuals and ensuring maximum impact is gained from all marketing and external relations activities.

Using your knowledge and experience in front and back end development technologies and frameworks you will deliver high quality, user-focused web design to the institution, according to user needs, business requirements and emerging trends in the web industry.

Working alongside other members of the web team, you will plan and deliver digital projects, develop functional designs, develop CMS reusable code and layouts and assist in the guidance of other employees across the University on current best practice.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties

Work with other members of the team on web design/development processes and using judgement and creativity to suggest the most appropriate course of action where appropriate, and ensuring complex and conceptual issues are understood.

Ensure that high quality, user-focused web design is delivered to the institution, proactively changing the delivery according to user needs, business requirements and emerging trends in the web industry.

Work with other members of the web team to plan and deliver digital projects. Assist in the guidance of other employees across the University on current best practice.

Support functional designs, development of CMS reusable code and layouts. Work closely and collaboratively with the web team members, and other digital specialists to resolve issues within the areas of web development.

Work with the other members of the web team to advise on technical SEO solutions and supporting website users with front end fixes, upgrades and improvements.

The ability to lead on projects and work alongside senior developers and Technical Leads.

Work on the front and back-end development of the University websites using a range of programming languages and techniques.

Deliver high-quality solutions, focused on helping clients achieve their goals whilst maintain responsibility for front end customer website experience within the current CMS.

What you’ll bring – essential experience & strengths

Knowledge of front and back technologies and frameworks, such as HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, PHP, C# and MySQL.

Knowledge of up-to-date UX principles and techniques.

Knowledge of latest website accessibility requirements.

Ability to communicate conceptually detailed and complex information effectively and professionally with a wide range of people.

Ability to develop networks in order to achieve shared objectives, facilitate sustainable progress and deliver better outcomes through collaboration.

Ability to plan and deliver specific projects and supervise short term project teams, leading by example and demonstrating passion and enthusiasm for web design.

Experience of multiple front-end languages and libraries (e.g. HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery) ·

Experience and knowledge of multiple back-end languages with proven experience in PHP, and JavaScript frameworks, .NET

Experience of working on a successful large scale website / web projects.

Recent experience of web design and experience of implementing designs on large-scale sites through design frameworks, content management and customer relationship management systems.

Experience in using multiple Content Management Systems Proven experience as a full stack developer, Back End Developer or similar role

What you’ll have - essential qualifications

Degree/NVQ 4 in IT or Computer Science related subject and experience in a similar role.

Our total reward package

We have a range of great benefits for employees including: Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions Flexible and remote working opportunities Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage Access to all library facilities Salary sacrifice schemes including cycle to work

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Darren Pennell, Senior Web Development Officer, at dpennell@cardiffmet.ac.uk

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Wednesday 11 November 2020 16:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds. We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Teitl y Swydd: Swyddog Datblygu'r We Lleoliad: Campws Llandaf Ysgol/Uned: Marchnata a Chysylltiadau Allanol Cyflog : 5 A/B £30,942 - £33,797 y flwyddyn Oriau: 37 awr yr wythnos
Deiliadaeth : Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide.

Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol. Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle

Mae adran Marchnata a Chysylltiadau Allanol y Brifysgol yn gyfrifol am godi proffil a hyrwyddo Met Caerdydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn darparu gweithgareddau cyfathrebu strategol, brandio, marchnata a recriwtio myfyrwyr i sicrhau dull Un Met Caerdydd cyson ar draws yr holl weithgarwch mewnol ac allanol sy'n cyd-fynd â gwerthoedd, ymddygiadau ac amcanion strategol y Brifysgol. Rydym yn adran broffesiynol flaengar, arloesol a chreadigol sydd â phrofiad helaeth ar draws pob maes, sydd wedi'i ymrwymo i ddatblygu unigolion a sicrhau yr effaith fwyaf posibl o'r holl weithgareddau marchnata a chysylltiadau allanol.

Gan ddefnyddio eich gwybodaeth a'ch profiad mewn technolegau a fframweithiau datblygu pen blaen ac yn ôl, byddwch yn darparu cynllun gwe o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr i'r sefydliad, yn ôl anghenion defnyddwyr, gofynion busnes a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant gwe.

Gan weithio ochr yn ochr ag aelodau eraill o dîm y we, byddwch yn cynllunio ac yn darparu prosiectau digidol, yn datblygu dyluniadau swyddogaethol, yn datblygu cod a chynlluniau y gellir eu defnyddio gan System Reoli Cynnwys mwy nag unwaith ac yn cynorthwyo yn arweiniad gweithwyr eraill ar draws y Brifysgol ar arfer gorau cyfredol.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr.

Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol

Gweithio gydag aelodau eraill o'r tîm ar brosesau dylunio/datblygu'r we a defnyddio beirniadaeth a chreadigrwydd i awgrymu'r camau gweithredu mwyaf priodol lle y bo'n briodol, a sicrhau bod materion cymhleth a chysyniadol yn cael eu deall.

Gweithio i sicrhau bod dylunio gwe o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn cael ei ddarparu i'r sefydliad, gan newid y ddarpariaeth yn rhagweithiol yn unol ag anghenion defnyddwyr, gofynion busnes a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant gwe.

Gweithio gydag aelodau eraill o dîm y we i gynllunio a chyflawni prosiectau digidol.

Cynorthwyo yn arweiniad gweithwyr eraill ledled y Brifysgol ar arfer gorau cyfredol.

Cefnogi dyluniadau swyddogaethol, datblygu cod a chynllun System Rheoli Cynnwys a ellir eu hailddefnyddio.

Cydweithio'n agos ac ar y cyd ag aelodau tîm y we, ac arbenigwyr digidol eraill i ddatrys problemau ym meysydd datblygu'r we.

Gweithio gydag aelodau eraill tîm y we i roi cyngor ar atebion technegol SEO a chefnogi defnyddwyr gwefannau gydag atebion, uwchraddio a gwelliannau ar y rheng flaen.

Y gallu i arwain ar brosiectau a gweithio ochr yn ochr ag uwch ddatblygwyr ac Arweinwyr Technegol.

Gweithio ar ddatblygiad blaen ac ôl gwefannau'r Brifysgol gan ddefnyddio amrywiaeth o ieithoedd a thechnegau rhaglennu.

Darparu atebion o ansawdd uchel, gan ganolbwyntio ar helpu cleientiaid i gyflawni eu nodau wrth barhau i fod yn gyfrifol am brofiad gwefan cwsmeriaid rheng flaen o fewn y System Rheoli Cynnwys presennol.

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol

Gwybodaeth am dechnolegau a fframweithiau blaen ac yn ôl, megis HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, PHP, C# a MySQL.

Gwybodaeth am egwyddorion a thechnegau diweddaraf UX.

Gwybodaeth am ofynion diweddaraf hygyrchedd gwefannau.

Y gallu i gyfathrebu gwybodaeth gysyniadol fanwl a chymhleth yn effeithiol ac yn broffesiynol gydag ystod eang o bobl.

Y gallu i ddatblygu rhwydweithiau er mwyn cyflawni amcanion a rennir, hwyluso cynnydd cynaliadwy a sicrhau gwell canlyniadau drwy gydweithio.

Y gallu i gynllunio a chyflawni prosiectau penodol a goruchwylio timau prosiect tymor byr, gan arwain drwy esiampl a dangos brwdfrydedd a brwdfrydedd dros ddylunio'r we.

Profiad o nifer o ieithoedd a llyfrgelloedd rheng flaen (e.e. HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery).

Profiad a gwybodaeth am nifer o ieithoedd cefn gyda phrofiad profedig mewn fframweithiau PHP, a JavaScript, .NET

Profiad o weithio ar wefan / prosiectau gwe llwyddiannus ar raddfa fawr. Profiad diweddar o ddylunio'r we a phrofiad o weithredu dyluniadau ar safleoedd ar raddfa fawr drwy fframweithiau dylunio, rheoli cynnwys a systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid.

Profiad o ddefnyddio Systemau Rheoli Cynnwys lluosog.

Profiad profedig fel datblygwr pentwr llawn, Datblygwr Ôl Prosesu neu rôl debyg.

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol

Gradd/NVQ 4 mewn pwnc sy'n gysylltiedig â TG neu Gwyddorau Cyfrifiadureg a phrofiad mewn rôl tebyg

Ein pecyn gwobrwyo cyfan

Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys:

Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, gan godi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, yn ogystal â 12 gŵyl banc / diwrnod consesiynol

Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell

Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell

Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Sut i wneud cais

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Darren Pennell, Uwch Swyddog Datblygu'r We, yn y cyfeiriad e-bost dpennell@cardiffmet.ac.uk

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020, 16:30 pm.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn penodi ar sail teilyngdod.

Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.


Warning! This job was posted 3 months ago. Please consider this when applying.
Max. 33 MB. Recommended formats: PDF, RTF, DOC, ODT.
 
or cancel


« Go back to category
Published at 16-10-2020
Viewed: 741 times