0

applicants

Web Support Officer

Full-time Cardiff Metropolitan University in Cardiff

Welsh University of the Year 2021 by The Times and The Sunday Times Good University Guide. Our performance in this year’s Guide is exceptional. Our University was the biggest riser in Wales, and the third biggest in the UK, placing us in the UK top 40 for student satisfaction with teaching quality and the wider student experience.

We are very pleased that our strong performance has resulted in the University attracting high numbers of well qualified students and we are now seeking additional staff in both our academic schools and professional services departments.

The Opportunity

The University's Marketing & External Relations department is responsible for raising the profile and actively promoting Cardiff Met locally, nationally and internationally. We deliver strategic communications, brand, marketing and student recruitment activities to ensure a consistent One Cardiff Met approach across all internal and external activity that aligns with the University’s values, behaviours and strategic objectives. We are a forward thinking, innovative and creative professional department with extensive experience across all areas and a commitment to developing individuals and ensuring maximum impact is gained from all marketing and external relations activities.

You will work alongside members of the web team to maintain and improve the University’s external facing websites. Deliver high quality, user-focused web experiences to the institution, and support the delivery of web & digital projects.

Using your experience and knowledge to provide technical support and guide other employees across the University on current best practice design for University websites, and other digital communications as required.

Working closely and collaboratively with other team members, and other digital specialists to resolve issues within the areas of front-end design and development.

You will be an enthusiastic and friendly professional with excellent communication and interpersonal skills coupled with a commitment to providing an excellent student experience.

What you’ll do – key duties • Work alongside members of the team with the design and development of the external websites. • Work to ensure that high quality, user-focused web design is delivered to the institution, proactively changing the delivery according to user needs, business requirements and emerging trends in the web industry. • Supporting in the delivery of web & digital projects. • Provide technical support and guide other employees across the University on current best practice design for University websites, and other digital communications as required • Working with various Content Management Systems to update and develop externally facing websites. • To work closely and collaboratively with other team members, and other digital specialists to resolve issues within the areas of front-end design and development. • Working on and contributing to projects being led by Senior Developers and Technical Leads. • Wireframe new ideas, considering responsive design and with a mobile-first approach. • Work independently or with other staff across the University to deliver web services and projects.

What you’ll bring – essential experience & strengths • Knowledge of the latest UX and SEO principles & practices • Knowledge of web development technologies such as PHP, MySQL, HTML5, CSS3 and JavaScript. • Knowledge of various • Designing and Developing websites utilizing HTML, CSS • Ability to solve expansive problems using initiative and creativity; identify and propose both practical and innovative solutions and then delivering them as required with excellent attention to detail • Experience of working on a number of websites / web projects • Experience of web design and development • Experience in using multiple Content Management Systems • Experience of working on large-scale sites, using design frameworks, content management and customer relationship management systems • Experience and knowledge of visual design, UX techniques (sketching, wire framing) and front-end development (HTML and CSS, design frameworks, client-side performance)

What you’ll have - essential qualifications Degree/NVQ 4 in IT/Computer related subject or experience in a similar role. Our total reward package We have a range of great benefits for employees including: Annual leave of 25 days, rising to 30 days after 1 years’ service, plus 12 bank holiday / concessionary days Membership of the Local Government Pension Scheme with generous contributions Flexible and remote working opportunities Award winning sports and fitness facilities with subsidised membership, plus subsidised physiotherapy/complementary therapy/sports massage Access to all library facilities Salary sacrifice schemes including cycle to work

How to apply

If you would like to talk with us about this opportunity please contact Darren Pennell, Senior Web Development Officer, at dpennell@cardiffmet.ac.uk

To start your application please visit www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Closing date: Wednesday 11 November 2020 16:30 pm.

Should a high volume of applications be received, we may need to close this vacancy early. We therefore encourage you to apply as early as possible.

We are committed to supporting and promoting equality and diversity and to creating an inclusive working environment. Our Strategic Plan underpins our commitment to recruit and retain the best talent and we welcome applications from people from diverse backgrounds. We appoint on merit.

Due to the coronavirus pandemic all of our recruitment is being conducted virtually. We aim to respond to your application as soon as possible.

Teitl y Swydd: Swyddog Cymorth y We Lleoliad: Campws Llandaf Ysgol/Uned: Marchnata a Chysylltiadau Allanol Cyflog : 4 A/B £25,217 - £30,046 y flwyddyn Oriau: 37 awr yr wythnos
Deiliadaeth : Parhaol

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2021 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide.
Mae ein perfformiad yng nghanllaw eleni yn eithriadol. Ein Prifysgol ddangosodd y cynnydd mwyaf yng Nghymru, a'r trydydd mwyaf yn y DU, gan ein rhoi yn y 40 uchaf yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr ag ansawdd addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr.

Rydym yn falch iawn bod ein perfformiad cryf wedi golygu bod y Brifysgol wedi denu niferoedd uchel o fyfyrwyr â chymwysterau da ac rydym bellach yn chwilio am staff ychwanegol yn ein hysgolion academaidd a'n hadrannau gwasanaethau proffesiynol.

Y Cyfle Mae adran Marchnata a Chysylltiadau Allanol y Brifysgol yn gyfrifol am godi proffil a hyrwyddo Met Caerdydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Rydym yn darparu gweithgareddau cyfathrebu strategol, brandio, marchnata a recriwtio myfyrwyr i sicrhau dull Un Met Caerdydd cyson ar draws yr holl weithgarwch mewnol ac allanol sy'n cyd-fynd â gwerthoedd, ymddygiadau ac amcanion strategol y Brifysgol. Rydym yn adran broffesiynol flaengar, arloesol a chreadigol sydd â phrofiad helaeth ar draws pob maes, sydd wedi'i ymrwymo i ddatblygu unigolion a sicrhau yr effaith fwyaf posibl o'r holl weithgareddau marchnata a chysylltiadau allanol. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau o dîm y we i gynnal a gwella gwefannau allanol y Brifysgol. Darparu profiadau gwe o ansawdd uchel i’r sefydliad sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, a chefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau gwe a phrosiectau digidol.

Defnyddio eich profiad a'ch gwybodaeth i ddarparu cymorth technegol ac arwain gweithwyr eraill ledled y Brifysgol ar arfer gorau dylunio cyfredol ar gyfer gwefannau'r Brifysgol, a chyfathrebu digidol eraill yn ôl y gofyn.

Cydweithio'n agos ac yn gydweithredol ag aelodau eraill o'r tîm, ac arbenigwyr digidol eraill i ddatrys problemau ym meysydd dylunio a datblygu rheng flaen.

Byddwch yn weithiwr proffesiynol brwdfrydig a chyfeillgar gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog ynghyd ag ymrwymiad i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr. Beth fyddwch chi'n ei wneud - dyletswyddau allweddol • Gweithio ochr yn ochr ag aelodau'r tîm i gynllunio a datblygu'r gwefannau allanol. • Gweithio i sicrhau bod dylunio gwe o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr yn cael ei ddarparu i'r sefydliad, gan newid y ddarpariaeth yn rhagweithiol yn unol ag anghenion defnyddwyr, gofynion busnes a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant gwe. • Cefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau gwe a digidol. • Darparu cymorth technegol ac arwain gweithwyr eraill ar draws y Brifysgol ar yr arfer gorau cyfredol ar gyfer dylunio gwefannau'r Brifysgol, a chyfathrebu digidol eraill yn ôl y gofyn. • Gweithio gydag amrywiol Systemau Rheoli Cynnwys i ddiweddaru a datblygu gwefannau sy'n wynebu'n allanol. • Cydweithio'n agos ag aelodau eraill o'r tîm, ac arbenigwyr digidol eraill i ddatrys materion ym meysydd dylunio a datblygu rheng flaen. • Gweithio ar brosiectau sy'n cael eu harwain gan Uwch Ddatblygwyr ac Arweinwyr Technegol a chyfrannu at y prosiectau hyn. • Creu fframiau gwifren ar gyfer syniadau newydd, gan ystyried dylunio ymatebol a dull symudol yn gyntaf. • Gweithio'n annibynnol neu gyda staff eraill ar draws y Brifysgol i ddarparu gwasanaethau gwe a phrosiectau.

Beth fyddwch chi'n cyfrannu - profiad a chryfderau hanfodol • Gwybodaeth am egwyddorion ac arferion diweddaraf UX a SEO • Gwybodaeth am dechnolegau datblygu gwe fel PHP, MySQL, HTML5, CSS3 a JavaScript. • Gwybodaeth am wahanol Systemau Rheoli Cynnwys • Dylunio a Datblygu gwefannau drwy ddefnyddio HTML, CSS • Y gallu i ddatrys problemau eang gan ddefnyddio menter a chreadigrwydd; nodi a chynnig atebion ymarferol ac arloesol ac yna eu cyflwyno yn ôl yr angen gan roi sylw rhagorol i fanylion • Profiad o weithio ar nifer o wefannau / prosiectau gwe • Profiad o ddylunio a datblygu'r we • Profiad o ddefnyddio Systemau Rheoli Cynnwys lluosog • Profiad o weithio ar safleoedd ar raddfa fawr, gan ddefnyddio fframweithiau dylunio, rheoli cynnwys a systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid • Profiad a gwybodaeth am ddylunio gweledol, technegau UX (braslunio, fframio gwifren) a datblygiad rheng flaen (HTML a CSS, fframweithiau dylunio, perfformiad ar ochr cleientiaid)

Beth fydd gennych chi - cymwysterau hanfodol Gradd/NVQ 4 mewn pwnc yn ymwneud a TG/Cyfrifiadureg neu brofiad mewn rôl tebyg Ein pecyn gwobrwyo cyfan Mae gennym amrywiaeth o fanteision mawr i weithwyr gan gynnwys: Gwyliau blynyddol o 25 diwrnod, gan godi i 30 diwrnod ar ôl blwyddyn o wasanaeth, yn ogystal â 12 gŵyl banc / diwrnod consesiynol Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gyda chyfraniadau hael Cyfleoedd gweithio hyblyg ac o bell Cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd arobryn gydag aelodaeth â chymhorthdal, ynghyd â ffisiotherapi â chymhorthdal/therapi cyflenwol/tylino chwaraeon Mynediad i holl gyfleusterau’r llyfrgell Cynlluniau aberthu cyflog gan gynnwys beicio i'r gwaith

Sut i wneud cais Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Darren Pennell, Uwch Swyddog Datblygu'r We, yn y cyfeiriad e-bost dpennell@cardiffmet.ac.uk

I ddechrau eich cais ewch i'r www.cardiffmet.ac.uk/jobs

Dyddiad cau: Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020, 16:30 pm.

Os bydd nifer fawr o geisiadau'n dod i law, efallai y bydd angen i ni gau'r swydd wag hon yn gynnar. Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Mae ein Cynllun Strategol yn sail i'n hymrwymiad i recriwtio a chadw'r dalent orau ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn penodi ar sail teilyngdod. Oherwydd y pandemig coronafeirws, mae ein holl recriwtio'n cael ei gynnal yn rhithiol. Ein nod yw ymateb i'ch cais cyn gynted â phosibl.

Ewch i'n gwefan i gael gwybodaeth am weithio i ni, ein diwylliant, ein manteision, ein cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a'n cyfleoedd i ddatblygu a datblygu gyrfa.


Warning! This job was posted 2 months ago. Please consider this when applying.
Max. 33 MB. Recommended formats: PDF, RTF, DOC, ODT.
 
or cancel


« Go back to category
Published at 20-10-2020
Viewed: 885 times